Επιτροπή ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση

Μήνυμα Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση για την 7η Φεβρουαρίου 2021 – Ημέρα ίσης Αμοιβής Ανδρών και Γυναικών στην Κύπρο

Η 7η Φεβρουαρίου 2021, έχει επιλεγεί ως Ημέρα Ίσης Αμοιβής Ανδρών και Γυναικών στην Κύπρο με σκοπό να αναδειχθεί το διαχρονικό ζήτημα της ανισομισθίας ανδρών και γυναικών, ένα θέμα που εμπίπτει στην έμφυλη ανισότητα.

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων είναι η διαφορά μεταξύ του μέσου όρου των αποδοχών των ανδρών και του μέσου όρου των αποδοχών των γυναικών για το σύνολο της οικονομίας. Το χάσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Νοέμβριο του 2020 ήταν 16%, και με αυτό εννοούμε ότι για κάθε €100 που αμείβεται ένας άνδρας, η γυναίκα αμείβεται €84. Στην Κύπρο το ποσοστό ανισομισθίας ανέρχεται στο 14%. Ωστόσο, η διαφορά στις αμοιβές δεν αποτελεί δείκτη της γενικής ισότητας ανδρών και γυναικών εφόσον αφορά μόνο εργαζομένους και αντικατοπτρίζει τα διαφορετικά εργασιακά πρότυπα των γυναικών. Δεν συνυπολογίζονται η αναλογία των γυναικών με χαμηλή εξειδίκευση ή ανειδίκευτων γυναικών και η υψηλή διαφορά στις αμοιβές είναι συνήθως χαρακτηριστικό μιας αγοράς εργασίας με έντονο επαγγελματικό διαχωρισμό, όπως είναι η Κύπρος, ή στην οποία μια σημαντική μερίδα των γυναικών εργάζεται με μερική απασχόληση. Στις περιπτώσεις όπου τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας δεν προσαρμόζονται στις πιο πάνω παραμέτρους, το μισθολογικό χάσμα οφείλεται στη διακριτική μεταχείριση η οποία δεν μπορεί να αποδοθεί στα προηγούμενα χαρακτηριστικά.

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι δράσεις των κοινωνικών εταίρων, συμβάλλουν στην μείωση του χάσματος αμοιβών, όπως επίσης νομοθετικές παρεμβάσεις, ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης και άλλες έμμεσες πρωτοβουλίες που αφορούν τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης και τη συμφιλίωση επαγγελματικής με οικογενειακή ζωή και την ισότητα των φύλων γενικά.

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, μέσα από ποικίλες δράσεις που αναπτύσσει όπως Φόρουμ, σεμινάρια, ενημερωτικές εκδόσεις, στοχεύει στην πληροφόρηση των εργαζομένων, των εργοδοτών, των φοιτητών αλλά και του συνόλου της κοινωνίας. Η ενημέρωση αφορά, μεταξύ άλλων και το χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση. Βασική επιδίωξή της είναι να μπορέσει να συνεισφέρει στον καθορισμό ή στην αναθεώρηση της εθνικής πολιτικής αναφορικά με τα ζητήματα έμφυλης ισότητας μέσω εισηγήσεων και συστάσεων προς το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην παρακολούθηση και περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της νομοθεσίας από την αρμόδια αρχή του Υπουργείου, στην εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων μέσα από έρευνες και στατιστικά στοιχεία, στην παροχή συμβουλών σε κάθε ενδιαφερόμενο για θέματα έμφυλης ισότητας και γενικότερα να συμβάλλει στην εξάλειψη διακρίσεων και ανισοτήτων στον εργασιακό χώρο. Στόχος της Επιτροπής είναι, μέσα από μια διαρκή προσπάθεια να συμβάλει στην εδραίωση μιας εργασιακής κουλτούρας απαλλαγμένη από άμεσες και έμμεσες διακρίσεις, και αυτό να αποτυπώνεται στην εθνική πολιτική αλλά και στις συλλογικές συμβάσεις κατ’ επέκταση.

8.2.2021

Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης