Επιτροπή ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση


Νόμος 205(Ι)/2002

Ο Νόμος ορίζει ως σεξουαλική παρενόχληση "οποιαδήποτε ανεπιθύμητη από τον αποδέκτη της, συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης, που εκφράζεται με λόγια ή έργα και έχει ωσ σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως όταν δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό περιβάλλον, κατά την απασχόληση ή την επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση ή κατά την πρόσβαση στην απασχόληση ή την επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση.

Κάνει ξεκάθαρο ότι η σεξουαλική παρενόχληση οριστικά δεν είναι, και δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτή και ορίζει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη αυτής της φύσης, οποιουδήποτε προσώπου στο χώρο εργασίας του, είτε μεμονωμένη είτε επαναλαμβανόμενη. Ταυτόχρονα απαγορεύει στον εργοδότη να προβεί σε οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση δυσμενή ενέργεια σε βάρος της/του εργαζόμενης/ου επειδή υπέκυψε, απέκρουσε ή κατήγγειλε το περιστατικό. Η προστασία αυτή ισχύει και για μάρτυρες τέτοιων περιστατικών. Διασφαλίζει τη μη θυματοποίηση του/της εργαζόμενου/ης στο χώρο εργασίας και ορίζει ως παράνομη τη λιγότερη ευνοϊκή μεταχείριση γυναικών ή αντρών λόγω του φύλου τους.

Ταυτόχρονα ορίζει ότι οι εργοδότες οφείλουν να προστατεύουν τους/τις εργαζόμενους/ες, εκπαιδευόμενους/ες ή καταρτιζόμενους/ες, από κάθε πράξη προϊσταμένου/ης ή συναδέλφου/σσάς τους, η οποία συνιστά διάκριση λόγω φύλου και ιδίως από παρενόχληση ή σεξουαλική παρενόχληση. Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση απέναντι στο άτομο που δέχεται σεξουαλική παρενόχληση και οφείλουν μόλις περιέλθει στη γνώση τους να λάβουβ κάθε πρόσφορο μέτρο για την παύση και μη επανάληψή τους, καθώς και για την άρση των συνεπειών τους. Σε αντίθετη περίπτωση είναι συνυπεύθυνοι με το δράστη.

Τι συνιστά σεξουαλική παρενόχληση?

Σεξουαλική παρενόχληση θεωρείται κάθε ανεπιθύμητη συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης. Δεν αφορά ένα αστείο ή μια φιλική σχέση αλλά κατάχρηση δύναμης. Είναι επίσης γνωστό ότι οι άνθρωποι αντιδρούν με διάφοορυς τρόπους σε άσχημες καταστάσεις που τους συμβαίνουν. Αυτό που ίσως μοιάζει ως μια αθώα δράση/χειρονομία από ένα άτομο, πιθανόν να θεωρείται ως προσβλητικό από κάποιο άλλο και η νομοθεσία διασφαλίζει ότι λαμβάνεται σοβαρά υπόψη το πώς το θύμα εκλαμβάνει την πράξη που δέχεται και όχι τις προθέσεις του δράστη. Το ερώτημα δηλαδή, είναι πωσ αισθάνεται ο/η αποδέκτης/τρια τησ συμπεριφοράς για την ενέργεια που γίνεται και αφορά το άτομό του/της. Ενώ και οι άντρες μπορεί να έινια θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης, εντούτοις η τεράστια πλειοψηφία των καταγγελιών που γίνονται συνήθως από γυναίκες εναντίον αντρών. Υπολογίζεται δε , με βάση ευρωπαΪκές έρευνες, ότ το % των γυναικών που βρίσκονται στην αγορά εργασίας δέχτηκαν κάποιας μορφής σεξουαλική παρενόχληση. Στην Κύπρο, οι μελέτες καταδεικνύουν ένα ποσοστό 10%. Δε συμβαίνει απλά σε γυναίκες που εργάζονται σε μεγάλα γραφεία ή σε εκείνες που εργάζονται σ' ένα ανδροκρατούμενο εργασιακό περιβλαλλον, Συμβαίνει σε άτομα κάθε επαγγέλματος, κάθε ηλικίας και κάθε εθνότητας.