Επιτροπή ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση


1. Υποβολή παραπόνου:
Εάν πιστεύετε ότι ενδεχομένως να έχετε υποστεί οποιαδήποτε διάκριση βάσει φύλου στην απασχόληση ή στην επαγγελματική σας εκπαίδευση, μπορείτε να υποβάλετε παράπονο στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων. Το παράπονο θα πρέπει να υποβληθεί επώνυμα για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί περαιτέρω έρευνα.

2. Προώθηση παραπόνου στο Τμήμα Εργασίας και Διερεύνηση από Επιθεωρητές:
Η ΕΙΦ, αφού λάβει το παράπονό σας, θα το προωθήσει στον Διευθυντή του Τμήματος Εργασίας, ο οποίος θα δώσει οδηγίες για διερεύνηση μέσω των Επιθεωρητών Ισότητας του Τμήματος Εργασίας. Οι Επιθεωρητές Ισότητας θα διερευνήσουν το παράπονο συλλέγοντας στοιχεία και καταθέσεις. Ακολούθως, θα συντάξουν γραπτή έκθεση βάσει των στοιχείων που έχουν συλλέξει, καταλήγοντας σε πορίσματα/συμπεράσματα.

3. Κοινοποίηση συμπερασμάτων Έκθεσης Διερεύνησης
Εφόσον ολοκληρωθεί η έρευνα και η Έκθεση Διερεύνησης, θα σας κοινοποιηθεί γραπτώς κατά πόσον έχει διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση των προνοιών της σχετικής Νομοθεσίας. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο έχει διαπιστωθεί, μπορείτε εφόσον επιθυμείτε να κινηθείτε δικαστικά, μέσω επιστολής, να αποταθείτε στην ΕΙΦ για παροχή ανεξάρτητης συνδρομής (νομική αρωγή).

4. Εξέταση αίτησης από ΕΙΦ
Η Επιτροπή, σε εύθετο χρονικό διάστημα, και μελετώντας την Έκθεση Διερεύνησης , θα αξιολογήσει το αίτημά σας και θα σας ενημερώσει σχετικά γραπτώς. Σε περίπτωση που το αίτημά σας, εγκριθεί, τότε μπορείτε να αποταθείτε σε δικηγόρο που επιθυμείτε ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και ο οποίος θα σας εκπροσωπήσει στη νομική διαδικασία για καταχώρηση αίτησης στο Δικαστήριο Εγατικών Διαφορών. Μαζί με την έγκριση , θα λάβετε ένα έντυπο το οποίο πρέπει να υπογράψει ο δικηγόρος σας και να επιστραφεί στην ΕΙΦ και αφορά τους όρους της παραχώρησης νομικής αρωγής.

5. Έκδοση απόφασης Δικαστηρίου
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου και εκδοθεί σχετική απόφαση με την οποία δικαιώνεται το θύμα, τότε τα σχετικά δικαστικά έξοδα απαιτούνται από την εναγόμενη πλευρά. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΕΙΦ θα καλύψει τα σχετικά έξοδα που αφορούν την υπόθεση και του συμβαλλόμενου δικηγόρου.