Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων στην Απασχόληση και στην<br>Επαγγελματική Εκπαίδευση

Συνήθεις Ερωτήσεις
1. Τί είναι η άμεση διάκριση λόγω φύλου;

2. Πότε υπάρχει έμμεση διάκριση λόγω φύλου;

3. Τί είναι παρενόχληση;

4. Τί είναι σεξουαλική παρενόχληση;

5. Πού μπορώ να υποβάλω παράπονο για διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου;

6. Πώς με προστατεύει ο Νόμος αν καταγγείλω τον εργοδότη μου για διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου;

7. Τί είναι η ανεξάρτητη συνδρομή;

8. Σε ποιούς και πότε παρέχεται;

9. Πώς μπορώ να συμβουλευτώ την Επιτροπή;

10. Υπάρχουν εξαιρέσεις στο Νόμο και ποιές;


1. Τί είναι η άμεση διάκριση λόγω φύλου;

Άμεση διάκριση είναι η λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση ενός προσώπου που συνδέεται εμφανώς με το φύλο. Ένα παράδειγμα άμεσης διάκρισης θα ήταν μια αγγελία για θέση εργασίας που απευθύνεται μόνο σε άτομα του ενός φύλου. Η προϋπόθεση αυτή αποτελεί διάκριση με βάση το φύλο εκτός και αν αυτός ο περιορισμός δικαιολογείται από το Νόμο.
Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


2. Πότε υπάρχει έμμεση διάκριση λόγω φύλου;

Έμμεση διάκριση υπάρχει όταν μία εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική θέτει άτομα του ενός φύλου σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τα άτομα του άλλου φύλου. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου μια τέτοια πρακτική δικαιολογείται αντικειμενικά από νόμιμο στόχο και τα μέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι κατάλληλα και αναγκαία. Ένα παράδειγμα που μπορεί να θεωρηθεί ότι οδηγεί σε έμμεση διάκριση είναι η σύνδεση π.χ. ορισμένων ειδών παροχών με κριτήρια όπως η οικογενειακή κατάσταση, η έννοια του επικεφαλής της οικογένειας ή του/της 'προστάτη της οικογένειας'.
Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


3. Τί είναι παρενόχληση;

Παρενόχληση είναι οποιαδήποτε ανεπιθύμητη από τον αποδέκτη της συμπεριφορά που σχετίζεται με το φύλο ενός προσώπου και έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως όταν δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή επιθετικό περιβάλλον. Ο ορισμός της παρενόχλησης περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ανεπιθύμητης συμπεριφοράς.
Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


4. Τί είναι σεξουαλική παρενόχληση;

Σεξουαλική παρενόχληση είναι οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης λεκτικής, μη λεκτικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα, με σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας ενός ατόμου, ιδίως με τη δημιουργία ενός εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.
Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


5. Πού μπορώ να υποβάλω παράπονο για διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου;

1. Στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Η Επιτροπή παρέχει συμβουλές επί θεμάτων σχετικών με την ισότητα των φύλων στην απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση. Επίσης, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλλει αυτεπάγγελτα παράπονα, ή να δέχεται παράπονα τα οποία διαβιβάζει, στον Αρχιεπιθεωρητή του Τμήματος Εργασίας για εξέταση. Το Τμήμα Εργασίας έχει την υποχρέωση διερεύνησης και υποβολής έκθεσης στη Επιτροπή για κάθε περίπτωση. 2. Στους Επιθεωρητές του Τμήματος Εργασίας Κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται από παράβαση του Νόμου δικαιούται προστασίας από τους Επιθεωρητές του Τμήματος Εργασίας και μπορεί να τους υποβάλλει σχετικές καταγγελίες. Οι Επιθεωρητές έχουν ως κύριο έργο τους την εξασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής του Νόμου και την παροχή πληροφοριών, συμβουλών και υποδείξεων στους εργοδότες, εργαζόμενους και λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς για τον τρόπο αποτελεσματικής εφαρμογής του Νόμου. Οι Επιθεωρητές τηρούν το απόρρητο των πληροφοριών ακόμα και μετά την αφυπηρέτησή τους και απαγορεύεται να έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον στις επιχειρήσεις που υπόκεινται στον έλεγχο τους. Όταν δεχθούν καταγγελία από πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται, με την προϋπόθεση ότι η υπόθεση δεν προχωρά δικαστικά, οι Επιθεωρητές προβαίνουν σε έρευνα των καταγγελιών και αν διαγνώσουν ότι οι ισχυρισμοί ευσταθούν προσπαθούν να επιτύχουν διευθέτηση της διαφοράς, συντάσσουν πρακτικό συμβιβασμού, το οποίο υπογράφεται και από τα δύο μέρη. Αν όχι, συντάσσουν πρακτικό για τις ενέργειες και διαπιστώσεις τους, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώπιον Δικαστηρίου, ασκώντας τις εξουσίες τους όπως λεπτομερώς περιγράφονται στον Νόμο Η καταγγελία μπορεί επίσης να υποβληθεί στους Επιθεωρητές, εκ μέρους τέτοιου προσώπου, από οργανώσεις εργαζομένων ή μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν ως καταστατικό σκοπό, μεταξύ άλλων, την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου και την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών. 3. Στον Επίτροπο Διοικήσεως Κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται από παράβαση των διατάξεων του Νόμου για την 'Ιση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση δικαιούται να υποβάλει σχετικό παράπονο στον Επίτροπο Διοικήσεως.
Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


6. Πώς με προστατεύει ο Νόμος αν καταγγείλω τον εργοδότη μου για διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου;

Ο Νόμος απαγορεύει εκδικητικές ενέργειες, όπως την απόλυση ενός προσώπου ή την αλλαγή των συνθηκών εργασίας του επειδή κατήγγειλε την παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ή συνέβαλε στην έναρξη διαδικασιών που στοχεύουν στην εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των φύλων στην απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση (π.χ. καταγγελία για διάκριση ή υποστήριξη κάποιου συναδέλφου που υπέβαλε καταγγελία) ή γιατί δεν ενέδωσε σε σεξουαλική ή άλλη παρενόχληση.
Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


7. Τί είναι η ανεξάρτητη συνδρομή;

Η παροχή ανεξάρτητης συνδρομής σε θύματα διάκρισης με βάση το φύλο στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή προσφέρει συμβουλές στα θύματα σε θέματα που αφορούν στις συγκεκριμένες διακρίσεις, κατάλληλη ενημέρωση στα θύματα και νομική αρωγή, η οποία περιλαμβάνει νομική συμβουλή και εκπροσώπηση των θυμάτων σε δικαστική διαδικασία ή ενώπιον άλλων αρμοδίων αρχών αν αυτά το επιθυμούν.
Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


8. Σε ποιούς και πότε παρέχεται;

Η ανεξάρτητη συνδρομή παρέχεται στα θύματα, αφού OL ενδιαφερόμενοι απευθυνθούν στην Επιτροπή είτε για συμβουλή είτε για εκπροσώπηση τους ενώπιον των δικαστηρίων ή διοικητικών οργάνων ή άλλων αρχών.
Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


9. Πώς μπορώ να συμβουλευτώ την Επιτροπή;

Μπορείτε να συμβουλευτείτε την Επιτροπή επικοινωνώντας με το γραφείο της είτε για να ζητήσετε γενική πληροφόρηση είτε για να ζητήσετε συμβουλή σχετικά με διακρίσεις που επηρεάζουν εσάς ή κάποιο συνάδελφο σας στο χώρο εργασίας σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στον ειδικό χώρο της ιστοσελίδας μας.
Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


10. Υπάρχουν εξαιρέσεις στο Νόμο και ποιές;

Σύμφωνα με το Νόμο οι επαγγελματικές δραστηριότητες οι οποίες εξαιρούνται από το πεδίον εφαρμογής του είναι οι ακόλουθες: 1. Η απασχόληση σε συγκεκριμένη θέση όταν για λόγους φυσιολογίας (εξαιρουμένης της φυσικής δύναμης ή αντοχής) ή αυθεντικότητας, προκειμένου για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, η πλήρωση της θέσης με πρόσωπο άλλου φύλου θα προκαλούσε σημαντική διαφορά στη φύση της θέσης. 2. Η απασχόληση σε συγκεκριμένη θέση όταν τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν παροχή υπηρεσιών εκτός Κύπρου, σε κράτος που η νομοθεσία και τα ήθη είναι τέτοια ώστε οι συγκεκριμένες υπηρεσίες να μην μπορούν λογικά να παρασχεθούν από πρόσωπο του άλλου φύλου. 3. Η απασχόληση σε συγκεκριμένη θέση όταν τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν προσωπικές υπηρεσίες και είναι απαραίτητο όπως απασχολούνται στις υπηρεσίες αυτές πρόσωπα και των δύο φύλων. 4. Η απασχόληση σε συγκεκριμένη θέση, όταν η θέση αφορά την παροχή προσωπικής φύσης υπηρεσιών, όπως η κατ' οίκον φροντίδα ηλικιωμένων ή αναπήρων προσώπων. 5. Η απασχόληση ανδρών στη θέση δεσμοφύλακα στις γυναικείες φυλακές και η απασχόληση γυναικών στη θέση δεσμοφύλακα στις ανδρικές φυλακές. 6. Η απασχόληση στις Δυνάμεις Ασφαλείας ή σώματα ιδιωτικής ασφάλειας: Σε ειδικά σώματα η αποστολή των οποίων αφορά τον έλεγχο και αφοπλισμό βίαιων ατόμων, την καταστολή οχλαγωγίας και την απελευθέρωση ομήρων ή άλλων ατόμων που κρατούνται παράνομα. Σε θέσεις όπου η απασχόληση άνδρα ή γυναίκας επιβάλλεται για λόγους ηθικής ή σεβασμού της προσωπικότητας του ατόμου. 7. Η απασχόληση γυναικών σε υπόγειες εργασίες στα μεταλλεία.
Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας