Επιτροπή ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση


Μια από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι η παροχή ανεξάρτητης συνδρομής (δωρεάν νομική αρωγή) σε θύματα διάκρισης βασισμένης στο φύλο.

Στο πλαίσιο παροχής της ανεξάρτητης συνδρομής η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να:

  • Παρέχει συμβουλές σε θέματα που αφορούν στις διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση.
  • Παρέχει γενικότερη ενημέρωση σε θύματα σχετικά με το περιεχόμενο του Νόμου, τα δικαιώματά τους σε περίπτωση υποβολής καταγγελίας για λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση, τα αρμόδια όργανα που μπορούν να εξετάζουν τέτοιες καταγγελίες και στα οποία μπορεί να απευθυνθεί το θύμα και τις διαδικασίες και αρμοδιότητες των οργάνων αυτών.
  • Παρέχει νομική βοήθεια, που περιλαμβάνει νομική συμβουλή ή/και εκπροσώπηση θυμάτων σε δικαστική διαδικασία ή/και σε διαδικασία ενώπιον διοικητικών οργάνων ή/και ανεξάρτητων αρχών.
  • Τροχιοδρομεί εκ μέρους του θύματος, αφού αξιολογήσει η ίδια τις πιθανότητες επιτυχίας της καταγγελίας και εφόσον εξουσιοδοτηθεί από αυτό, την κατάλληλη διαδικασία είτε ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, είτε ενώπιον διοικητικών οργάνων ή ανεξάρτητων αρχών με αρμοδιότητα να διερευνούν τέτοιου είδους καταγγελίες.
  • Διαδικασία παραχώρησης Ανεξάρτητης Συνδρομής:
  • Η Επιτροπή εξετάζει σε συνεδρία, αιτήματα που υποβάλλονται για παροχή ανεξάρτητης συνδρομής (δωρεάν νομική αρωγή). Εφόσον κάποιο θύμα διάκρισης επιθυμεί να κινηθεί νομικά εναντίον ατόμου/οργανισμού για παράπονο που αφορά έμφυλη διάκριση στην απασχόληση ή στην επαγγελματική εκπαίδευση , υποβάλλει γραπτό αίτημα προς την Επιτροπή για έγκριση. Ο/Η παραπονούμενος/η θα πρέπει να έχει προβεί σε επώνυμη καταγγελία και να απαραίτητη προϋπόθεση θα πρέπει να είναι η ολοκλήρωση της σχετικής έρευνας του παραπόνου από τον Επιθεωρητή Ισότητας του Τμήματος Εργασίας. Η Επιτροπή, αφού μελετήσει τη σχετική Έκθεση του Επιθεωρητή Ισότητας και τα συμπεράσματα/πορίσματα που περιλαμβάνονται στην Έκθεση, αποφασίζει για την έγκριση ή απόρριψη της ανεξάρτητης συνδρομής προς τον/την αιτητή/τρια και ενημερώνεται αναλόγως. Σε περίπτωση έγκρισης, ο αιτητής δικαιούται να επιλέξει τον δικηγόρο που επιθυμεί (να είναι απαραίτητα μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου) με τον οποίο έρχεται σε επαφή για την καταχώρηση της αγωγής στο Δικαστήριο. Ο επιλεγμένος Δικηγόρος υποχρεούται να ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα την Επιτροπή για την πορεία της υπόθεσης του πελάτη του.