Επιτροπή ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση


Μήνυμα Προέδρου της Επιτροπής Λουΐζας Χριστοδουλίδου- Ζαννέτου


Αγαπητέ επισκέπτη/ επισκέπτρια,

Η προώθηση και επίτευξης της έμφυλης ισότητας καταδεικνύεται ως ένα δύσκολο εγχείρημα, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς. Η πρόοδος που επιτελείται είναι αργή και αυτό επιβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια, ώστε το έλλειμμα των έμφυλων ανισοτήτων που κυριαρχεί σε όλους σχεδόν τους τομείς να εξαλειφθεί.

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΕΙΦ), συστάθηκε και λειτουργεί βάσει των Άρθρων 22 και 23 του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου του 2002 (Ν. 205(Ι)2002).

Απαρτίζεται από:

(α) Πρόεδρο διοριζόμενο από τον Υπουργό

(β) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

(γ) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

(δ) Εκπρόσωπο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

(ε) Εκπρόσωπο από κάθε εργοδοτική οργάνωση που είναι μέλος του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος·

(στ) Εκπρόσωπο από κάθε εργατική οργάνωση που είναι μέλος του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

Ο Νόμος που τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2003 έχει ως σκοπό την εφαρμογή της αρχής της Ίσης Μεταχείρισης Αντρών και Γυναικών στην πρόσβαση σε επαγγελματικό προσανατολισμό, στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και στους όρους και τις συνθήκες παροχής τους, στην πρόσβαση στην απασχόληση, στους όρους και στις συνθήκες απασχόλησης, περιλαμβανόμενης και της επαγγελματικής ανέλιξης, και στους όρους και στις προϋποθέσεις απόλυσης ενώ απαγορεύει ρητά την σεξουαλική παρενόχληση και παρενόχληση στους χώρους εργασίας.

Ο ρόλος της Επιτροπής είναι συμβουλευτικός προς τον/την Υπουργό Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ παράλληλα επιλαμβάνεται θεμάτων που εμπίπτουν στους σκοπούς και στο πεδίο εφαρμογής του πιο πάνω Νόμου. Ειδικότερα, συμβουλεύει τον/την εκάστοτε Υπουργό αναφορικά με τον καθορισμό ή την αναθεώρηση της εθνικής πολιτικής και νομοθεσίας στα θέματα που είναι σχετικά με το πεδίο αρμοδιότητάς της, παρακολουθεί την εφαρμογή του σχετικού Νόμου από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου, αυτεπάγγελτα υποβάλλει παράπονα ή δέχεται παράπονα από θυμυα έμφυλων διακρίσεων τα οποία διαβιβάζει στον Αρχιεπιθεωρητή για κατάλληλο χειρισμό κτλ.

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, εστιάζει τις δράσεις της στην ενημέρωση εργοδοτών και εργοδοτουμένων σε ότι αφορά τις νομοθεσίες ισότητας των φύλων στην απασχόληση και ιδιαίτερα στην προστασία της μητρότητας και στην παρενόχληση και σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο.

Μέσα από την Ιστοσελίδα της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση προσφέρουμε ένα ακόμη βήμα στους πολίτες να αποτείνονται στην Επιτροπή όταν αισθάνονται πως πράξεις και ενέργειες αντιβαίνουν τον νόμο, προκαλώντας έμφυλες διακρίσεις και ανισότητες. Προσδοκούμε να αποτελέσει πηγή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης σε θέματα έμφυλης ισότητας, προβολής του έργου της ΕΙΦ αλλά και γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ εργοδοτών, εργαζομένων, μαθητευόμενων αλλά και του ευρύ κοινού και της Επιτροπής.

Στον νέο επικαιροποιημένο αυτό ιστοχώρο, ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την Επιτροπή και το έργο της (ανακοινώσεις, εκδόσεις, δράσεις κ.ά.) και στο έργο προηγούμενων ετών μέσα από τις Ετήσιες Εκθέσεις μας. Μπορεί επίσης να ενημερωθεί για τις διάφορες διοργανώσεις όπως Φόρουμ, εκπαιδευτικά Σεμινάρια, συναντήσεις και επαφές της Επιτροπής για την έμφυλη ισότητα. Παράλληλα, μπορεί μελετήσει τις πρόνοιες του Νόμου 205(Ι)2002 καθώς και τις Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 176/2009 που αφορά τους Κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την παροχή ανεξάρτητης νομικής συνδρομής σε θύματα διακρίσεων που αποτελεί ένα σημαντικότατο στοιχείο που διακρίνει την Επιτροπή και που παρέχεται υπό τη μορφή συμβουλών, ή/και νομικών συμβουλών, ή/και εκπροσώπησης θυμάτων σε δικαστική διαδικασία ενώπιον διοικητικών οργάνων ή/και ανεξάρτητων αρχών.

Επιπρόσθετα, ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί σε διαφημιστικά σποτ που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια εκστρατείας ενημέρωσης της Επιτροπής, καθώς και τις ταινίες μικρού μήκους οι οποίες αφορούν σε διάφορα θέματα όπως η μητρότητα, ο σεξισμός, η συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής κ.ά. Στον ιστότοπο υπάρχουν και εκδόσεις/διαφωτιστικό υλικό καθώς και οι δύο παγκύπριες έρευνες που διεξήχθησαν εκ μέρους της Επιτροπής από εταιρείες/οργανισμούς για τις στάσεις και πεποιθήσεις/στερεότυπα των εργαζομένων αναφορικά με την έμφυλη ισότητα στη Κύπρο καθώς και άρθρα και μελέτες από διάφορες πηγές για όσους ενδιαφέρονται να αναζητήσουν ακαδημαϊκά δεδομένα και δημοσιεύσεις. Υπάρχουν επίσης συγκεντρωτικά οι σχετικές νομοθεσίες, ημεδαπές αλλά και ευρωπαϊκές για θέματα έμφυλης ισότητας αλλά και εκδικασθείσες υποθέσεις από το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών στις οποίες παραχωρήθηκε νομική αρωγή από την Επιτροπή.

Πέραν όλων των υπόλοιπων θεμάτων που μπορείτε να μελετήσετε (Εθνικό Σχέδιο Δράσης, ένταξη της διάστασης του Φύλου στις Δημόσιες Πολιτικές, Πρότυπο Κώδικα Σεξουαλικής Παρενόχλησης για εργοδότες κ.ά) υπάρχει το Έντυπο Επικοινωνίας για οποιοδήποτε ερώτημα ή ζήτημα επιθυμείτε να θέσετε υπόψη της Επιτροπής αλλά και το ‘Εντυπο Υποβολής Παραπόνου το οποίο αποτελεί πλατφόρμα άμεσης επικοινωνίας θυμάτων διάκρισης με την Επιτροπή ώστε να τύχει των κατάλληλων συμβουλών ως προς τη διερεύνηση του παραπόνου του.

Ευελπιστούμε ότι η νέα μας ιστοσελίδα, θα καταστεί μια σπουδαία πηγή πληροφόρησης τόσο για το κοινό, εργαζόμενους και μη, φοιτητές και μαθητευόμενους, εργοδοτικούς και εργατικούς οργανισμούς αλλά και ένα εργαλείο δημιουργικής συνεργασίας όλων των προαναφερόμενων αλλά και οργανισμών που προωθούν την έμφυλη ισότητα.

Η ισότητα των φύλων αποτελεί κορυφαίο ζήτημα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία και έχουμε την υποχρέωση να δρούμε αφενός προληπτικά ώστε να προλαμβάνουμε ανεπιθύμητες πράξεις και συμπεριφορές και αφετέρου με γρήγορους και ευέλικτους χειρισμούς να προσφέρουμε λύσεις στις καταγγελίες που τίθενται ενώπιον μας. Η προώθηση και επίτευξης της έμφυλης ισότητας καταδεικνύεται ως ένα δύσκολο εγχείρημα, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.Η πρόοδος που επιτελείται είναι τέτοια που επιβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια, ώστε το έλλειμμα των έμφυλων ανισοτήτων που κυριαρχεί σε όλους σχεδόν τους τομείς να εξαλειφθεί.


Λουίζα Χριστοδουλίου - Ζαννέτου