Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων στην Απασχόληση και στην<br>Επαγγελματική Εκπαίδευση

Αρμοδιότητες


  ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Η Επιτροπή έχει αρμοδιότητες οι οποίες μπορούν να διαχωριστούν σε τρεις κυρίως ενότητες.

  Η Επιτροπή και το Κράτος

  Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή του Νόμου από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχει συμβουλευτικό ρόλο αναφορικά με:
  • Τον καθορισμό ή την αναθεώρηση της εθνικής πολιτικής στα θέματα που σχετίζονται με το πεδίο της αρμοδιότητάς της.
  • Την εισαγωγή ή αναθεώρηση σχετικής νομοθεσίας.
  • Την υιοθέτηση μέτρων και την εφαρμογή προγραμμάτων για προώθηση της ισότητας των φύλων στο πεδίο αρμοδιότητάς της.

  Η Επιτροπή και η προώθηση σχετικών γνώσεων
  • Προωθεί τη διεξαγωγή μελετών και ερευνών και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και υποβάλλει εκθέσεις και εισηγήσεις στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

  Η Επιτροπή και το κοινό
  • Υποβάλλει αυτεπάγγελτα παράπονα, και δέχεται παράπονα τα οποία διαβιβάζει, στον Αρχιεπιθεωρητή του Τμήματος Εργασίας για εξέταση. Το Τμήμα Εργασίας οφείλει να ενημερώνει την Επιτροπή για την έκβαση του παραπόνου.
  • Παρέχει σε όποιον ενδιαφερόμενο το ζητήσει και χωρίς οικονομική επιβάρυνση συμβουλές επί θεμάτων που αφορούν την ισότητα των φύλων στην απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση.
  • Παρέχει ανεξάρτητη συνδρομή προς θύματα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση.

eikona 1