Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων στην Απασχόληση και στην<br>Επαγγελματική Εκπαίδευση

Ανεξάρτητη Συνδρομή


  Μια από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι η παροχή ανεξάρτητης συνδρομής σε θύματα διάκρισης βασισμένης στο φύλο.

  Στο πλαίσιο παροχής της ανεξάρτητης συνδρομής η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να:

  • Παρέχει συμβουλές σε θέματα που αφορούν στις διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση.
  • Παρέχει γενικότερη ενημέρωση σε θύματα σχετικά με το περιεχόμενο του Νόμου, τα δικαιώματά τους σε περίπτωση υποβολής καταγγελίας για λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση, τα αρμόδια όργανα που μπορούν να εξετάζουν τέτοιες καταγγελίες και στα οποία μπορεί να απευθυνθεί το θύμα και τις διαδικασίες και αρμοδιότητες των οργάνων αυτών.
  • Παρέχει νομική βοήθεια, που περιλαμβάνει νομική συμβουλή ή/και εκπροσώπηση θυμάτων σε δικαστική διαδικασία ή/και σε διαδικασία ενώπιον διοικητικών οργάνων ή/και ανεξάρτητων αρχών.
  • Τροχιοδρομεί εκ μέρους του θύματος, αφού αξιολογήσει η ίδια τις πιθανότητες επιτυχίας της καταγγελίας και εφόσον εξουσιοδοτηθεί από αυτό, την κατάλληλη διαδικασία είτε ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, είτε ενώπιον διοικητικών οργάνων ή ανεξάρτητων αρχών με αρμοδιότητα να διερευνούν τέτοιου είδους καταγγελίες.

eikona 1