Επιτροπή ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση


Μέχρι σήμερα, η ΕΙΦ έχει παραχωρήσει νομική αρωγή σε δεκάδες θύματα έμφυλων διακρίσεων ώστε αυτά να μπορέσουν να κινηθούν νομικά εναντίον ατόμων ή οργανισμών που δεν τήρησαν τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.
Επί του παρόντος, η ΕΙΦ δεν έχει προβεί στη θέσπιση οποιωνδήποτε κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων αναφορικά με την έγκριση παραχώρησης νομικής αρωγής. Δικαίωμα νομικής αρωγής έχει οποιοδήποτε άτομο έχει υποβάλει καταγγελία η οποία έχει διερευνηθεί από τους Επιθωρητές Ισότητας του Τμήματος Εργασίας και στην οποία διαπιστώνεται παράβαση των προνοιών του Νόμου.