Επιτροπή ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση

Συμμετοχή της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση στην κοινή Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Προγραμμάτων Πολιτικής Συνοχής της περιόδου 2014-2020 και της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027». Η συνεδρία πραγματοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2022, στην Πάφο και αφορούσε τα εξής Προγράμματα:

• «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»


• «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020»


• «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027».


Συμμετοχή της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση στη κοινή Συνεδρία των Επιτροπών Παρακολούθησης των Προγραμμάτων Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ 2014-2020 και 2021-2027  Συμμετοχή της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση στη κοινή Συνεδρία των Επιτροπών Παρακολούθησης των Προγραμμάτων Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ 2014-2020 και 2021-2027  Συμμετοχή της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση στη κοινή Συνεδρία των Επιτροπών Παρακολούθησης των Προγραμμάτων Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ 2014-2020 και 2021-2027

Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης