Επιτροπή ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση


ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή έχει αρμοδιότητες οι οποίες μπορούν να διαχωριστούν σε τρεις κυρίως ενότητες.

Η Επιτροπή και το Κράτος


Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή του Νόμου από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχει 
συμβουλευτικό ρόλο αναφορικά με:

 • Τον καθορισμό ή την αναθεώρηση της εθνικής πολιτικής στα θέματα που σχετίζονται με το πεδίο της αρμοδιότητάς της.
 • Την εισαγωγή ή αναθεώρηση σχετικής νομοθεσίας.
 • Την υιοθέτηση μέτρων και την εφαρμογή προγραμμάτων για προώθηση της ισότητας των φύλων στο πεδίο αρμοδιότητάς της.

  Η Επιτροπή και η προώθηση σχετικών γνώσεων
 • Προωθεί τη διεξαγωγή μελετών και ερευνών και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και υποβάλλει εκθέσεις και εισηγήσεις στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

  Η Επιτροπή και το κοινό
 • Υποβάλλει αυτεπάγγελτα παράπονα, και δέχεται παράπονα τα οποία διαβιβάζει, στον Αρχιεπιθεωρητή του Τμήματος Εργασίας για εξέταση. Το Τμήμα Εργασίας οφείλει να ενημερώνει την Επιτροπή για την έκβαση του παραπόνου.
 • Παρέχει σε όποιον ενδιαφερόμενο το ζητήσει και χωρίς οικονομική επιβάρυνση συμβουλές επί θεμάτων που αφορούν την ισότητα των φύλων στην απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση.
 • Παρέχει ανεξάρτητη συνδρομή προς θύματα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση.