Επιτροπή ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση


Αποστολή/ Όραμα

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΕΙΦ), συστάθηκε και λειτουργεί βάσει των Άρθρων 22 και 23 των περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμων του 2002-2014 (Ν.205(Ι)/2002)

Ο Νόμος είναι ενωσιακός αφού εναρμονίζεται με πράξεις της ΕΕ, τέθηκε δε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2003 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε το 2004, το 2006, το 2007, το 2009, το 2014 και το 2021. Σκοπός της εν λόγω νομοθεσίας είναι η εφαρμογή της αρχής της Ίσης Μεταχείρισης Αντρών και Γυναικών στην πρόσβαση σε επαγγελματικό προσανατολισμό, στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και στους όρους και τις συνθήκες παροχής τους, στην πρόσβαση στην απασχόληση, στους όρους και στις συνθήκες απασχόλησης, περιλαμβανόμενης και της επαγγελματικής ανέλιξης, και στους όρους και στις προϋποθέσεις απόλυσης.

Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή του Νόμου από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχει συμβουλευτικό ρόλο αναφορικά με:


  · Τον καθορισμό ή την αναθεώρηση της εθνικής πολιτικής στα θέματα που σχετίζονται με το πεδίο της αρμοδιότητάς της.

  · Την εισαγωγή ή αναθεώρηση σχετικής νομοθεσίας.

  · Την υιοθέτηση μέτρων και την εφαρμογή προγραμμάτων για προώθηση της ισότητας των φύλων στο πεδίο αρμοδιότητάς της.


Η Επιτροπή προωθεί τη διεξαγωγή μελετών και ερευνών και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και υποβάλλει εκθέσεις και εισηγήσεις στον/στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η Επιτροπή:


  · Υποβάλλει αυτεπάγγελτα παράπονα, και δέχεται παράπονα τα οποία διαβιβάζει, στον Αρχιεπιθεωρητή του Τμήματος Εργασίας για εξέταση. Το Τμήμα Εργασίας οφείλει να ενημερώνει την Επιτροπή για την έκβαση του παραπόνου.

  · Παρέχει σε όποιον ενδιαφερόμενο το ζητήσει και χωρίς οικονομική επιβάρυνση συμβουλές επί θεμάτων που αφορούν την ισότητα των φύλων στην απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση.

  · Παρέχει ανεξάρτητη συνδρομή προς θύματα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση.


Βασική επιδίωξη της Επιτροπής είναι να μπορέσει να συνεισφέρει στον καθορισμό ή την αναθεώρηση της εθνικής πολιτικής αναφορικά με τα ζητήματα έμφυλης ισότητας με την παροχή συμβουλών και συστάσεων προς το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την παρακολούθηση και περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της νομοθεσίας από την αρμόδια αρχή του Υπουργείου, την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων μέσα από έρευνες και στατιστικά στοιχεία, την παροχή συμβουλών σε κάθε ενδιαφερόμενο για θέματα έμφυλης ισότητας και γενικότερα να συμβάλει στην εξάλειψη διακρίσεων και ανισοτήτων στον εργασιακό χώρο.

Στόχος της Επιτροπής είναι, μέσα από μια διαρκή προσπάθεια να παρέχει τόσο στο Κράτος αλλά και στο κοινό συμβουλές οι οποίες θα βοηθήσουν να εδραιωθεί μια εργασιακή κουλτούρα απαλλαγμένη από άμεσες και έμμεσες διακρίσεις, και αυτό να αποτυπώνεται στην εθνική πολιτική αλλά και στις συλλογικές συμβάσεις κατ’ επέκταση.

Μέσα από τα παράπονα του κοινού που δέχεται η Επιτροπή ή που αυτεπάγγελτα υποβάλλει στον Αρχιεπιθεωρητή Ισότητας (Διευθυντής Τμήματος Εργασίας) και την μετέπειτα προώθηση κάποιων εξ αυτών στη δικαιοσύνη, η Επιτροπή προσδοκεί στη καλλιέργεια συνείδησης εργασιακής ισότητας με πλήρη σεβασμό στις αποφάσεις και νομολογία του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών ή του Ανώτατου Δικαστηρίου οι οποίες θέτουν τα θεμέλια για αλλαγή στον τρόπο που η έμφυλη ισότητα στην απασχόληση εκλαμβάνεται στον κοινωνικό ιστό γενικότερα.

Συνοπτικά, όραμα της Επιτροπής είναι να εξαλείψει κάθε έμφυλη διάκριση στην απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση και την κατοχύρωση της ισότητας ανδρών και γυναικών στον εργασιακό τομέα και την εμπέδωση της αρχής της έμφυλης ισότητας με την εξάλειψη στερεοτύπων, καλλιέργεια νοοτροπίας που αντιμετωπίζει ισότιμα τα δύο φύλα, την προώθηση θετικών δράσεων και πρακτικών που ενισχύουν τις γυναίκες στους πολλαπλούς τους ρόλους καθώς επίσης και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δημόσιες πολιτικές.

Μέσα στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης και επιμόρφωσης του κοινού αλλά και σε μια προσπάθεια να διαδοθούν ευρύτερα οι υπηρεσίες αλλά και τα δικαιώματα των εργαζομένων, η Επιτροπή προχώρησε στον επανασχεδιασμό και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας της (www.eif.gov.cy) ώστε αυτή να καταστεί πιο φιλική στον επισκέπτη και να μετατραπεί σε εργαλείο επικοινωνίας με το κοινό (δυνατότητα υποβολής παραπόνου από την ιστοσελίδα και δυνατότητα επικοινωνίας μέσω υποβολής εντύπου) και ολοκληρωμένης πληροφόρησης γύρω από το ζήτημα της έμφυλης ισότητας αλλά και να προβάλει ολοκληρωμένα το έργο και τη συνεισφορά της Επιτροοπής. Επίσης, κύριος στόχος είναι να εμπλουτιστεί με όλες τις δράσεις της επιτροπής διαχρονικά, με φωτογραφικό υλικό, παρουσιάσεις σεμιναρίων, ακόμα και διαφημιστικά σποτάκια. Στα άμεσα σχέδια της Επιτροπής είναι να δημιουργηθεί και κανάλι στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης YouTube, στο οποίο θα ανεβούν οι 2 ταινίες που έχει πραγματοποιήσει η ΕΙΦ αλλά και άλλες μικρού μήκους οι οποίες θα είναι προσβάσιμες μέσω συνδέσμου της ιστοσελίδας απευθείας .

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, θα συνεχίσει να εργάζεται με κατεύθυνση τους τρεις βασικούς πυλώνες δράσης της: (i) την παρακολούθηση της εφαρμογής του Νόμου, (ii) την προώθηση σχετικών εισηγήσεων/θέσεων και (iii) την ενημέρωση και επικοινωνία με το κοινό.

Μέσα στα πιο πάνω πλαίσια η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνδράμει στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας ισότητας στον εργασιακό χώρο με στόχο πάντοτε την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και τη δημιουργία μιας έμφυλης κουλτούρας στους εργασιακούς χώρους